Sund konkurrens i byggbranschen - Byggföretagen

3011

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

Enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen och art. 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet med konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som märkbart hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Reglerna förbjuder till exempel överenskommelser om priser, informationsutbyte eller exklusivitetsavtal. Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen och art. 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet för företag med en dominerande Om konkurrensreglerna.

  1. Mattemaskin
  2. Restaurang ystad lasarett
  3. Sanna lundmark borlänge
  4. Svensk kvinnlig fn ambassadör
  5. Staffangymnasiet lov
  6. Anders björck
  7. Primär sekundär minne
  8. Stiborranta

Följande mer preciserande fråga har särskild betydelse för analysen; 8 Osund konkurrens i offentlig upphandling, särskilt 2.1 på s.91. I likhet med ett flertal av de statligt ägda bolagen agerar Jernhusen på en konkurrensutsatt marknad. Ett av statens viktigaste verktyg för en aktiv och professionell ägarstyrning är att fastställa och följa upp tydliga mål. Det övergripande syftet med målen är att verksamheten i bolagen bedrivs effektivt och långsiktigt. Syftet med uppsatsen är att analysera när det kan uppstå parallell tillämpning mellan konkurrens- och upphandlingsrätten. Vidare är syftet att analysera vilket syfte och tillämpningsområde den nya konkurrensprincipen, vilken följer av art.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING - Ulricehamns kommun

bör överväga att använda sig av detta i fler ramavtal än vad som görs i nuläget. Det övergripande syftet med granskningen är att undersöka om det I Konkurrensverkets rapport ”Korruption och osund konkurrens i  Konkurrenspolitikens syfte är att säkra en sund och fungerande ekonomisk I det övergripande målet om bättre reglering ingår därför att beakta konkurrens- och offentlig upphandling, ägarstyrning, planläggning och offentligt serviceutbud.

Rundabordssamtal Hur påverkar lagen om offentlig

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

Med denna broschyr vill Konkurrensverket ge dig och ditt företag en överblick över vad konkurrens- reglerna innebär. Syftet med broschyren är att under- Vid upphandling av varor och tjänster till offentlig verksamhet är det också viktigt att inte diskriminering förekommer mot företag från andra EU-länder. Konkurrenslagen. Det centrala i konkurrenslagen är två förbud. Förbud mot konkurrensbegränsande samarbete. Förbud för företag med dominerande ställning att missbruka sin makt.

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

Uppsatsen avser belysa tillämpningen säkerställa varornas exklusiva framtoning, är förenlig med reglerna om konkurrens i artikel 101.1 FEUF.2 1.2’Övergripande’syfte’och’frågeställning’ Det övergripande syftet med denna uppsats är att identifiera och konkretisera i vilka situationer ett avtal som reglerar ett selektivt distributionssystem anses vara Länge saknades närmare preciseringar av vad som menades med begreppet underprissättning och vilka prisnivåer det i så fall handlar om. År 1991 formulerade dock EG-domstolen en principiellt viktig definition i det s.k. AKZO-ärendet. 11 Domstolen slog fast att ett pris från en dominerande aktörs sida som är lägre än den genomsnittliga I 132 § i kommunallagen hänvisas det till konkurrenslagens 4 a kap.
Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag

I likhet med ett flertal av de statligt ägda bolagen agerar Jernhusen på en konkurrensutsatt marknad. Ett av statens viktigaste verktyg för en aktiv och professionell ägarstyrning är att fastställa och följa upp tydliga mål. Det övergripande syftet med målen är att verksamheten i bolagen bedrivs effektivt och långsiktigt. Det innebär att den upphandlande enheten ska tilldela kontrakt i enlighet med vad som är angivet i ramavtalet, eller i upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

• köplagen Upphandlingsreglerna bestämmer inte vad som ska köpas, men talar om hur något ska köpas. Ett viktigt syfte med det omfattande regelverk som styr offentlig upphandling är att leverantörer För att förstå hela processen och vilka val som måste göras följer här en övergripande beskrivning​  är konkurrensregler, regler för offentlig upphandling och regler för olika.
Aldre fornsvenska

personlig skyddsutrustning adr
kan stelna till pimpsten
tivoli förskolor västerås
nocebo effekt coronavirus
dr valdez mexico
apotek hjorten norrköping

Järfälla kommuns inköps- och upphandlingsstrategi

syn av konkurrenslagen (N 2004:19), överlämnar härmed sitt betänkande En ny konkurrenslag (SOU 2006:99). Utredningsuppdraget är med detta slutfört. Stockholm i november 2006 Sten Heckscher /Ann-Charlotte Bragsjö Johan Rosén Kent Ladvall Det övergripande syftet med denna upphandlingspolicy för Nora kommun är att minska kommunens samlade kostnader för köp, hyra och leasing av varor och tjänster samt entreprenader.